Доступност информација

Садржина права на слободан приступ информацијама од јавног значаја

Четири су основна законска права у погледу приступа информацијама од јавног значаја (чл.5. Закона о слободном приступу информација од јавног значаја („Сл. гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10):

- право тражиоца да му буде саопштено да ли орган јавне власти поседује одређену информацију, односно да ли му је она доступна;
- право тражиоца да му се информација од јавног значаја учини доступном тако што ће му се, без накнаде, омогућити увид у документ који ту информацију садржи;
- право тражиоца да добије копију документа, који садржи тражену информацију, уз уплату прописане накнаде у висини нужних трошкова израде копије документа и
- право тражиоца да му се копија документа пошаље на адресу поштом, факсом, електронским путем или на други начин уз уплату прописане накнаде у висини нужних трошкова упућивања.

Ако је тражена информација већ доступна јавности, право је тражиоца да га Акредитационо тело Србије (АТС) упути на то где је и када она објављена. Ако документ садржи делове, које јавност нема оправдани интерес да зна, тражилац има право да му АТС учини доступним остале делове тог документа.

АТС редовно чини доступним јавности информације о пословима које обавља у складу са чл. 3. и 8. Закона о акредитацији („Сл. гласник РС” бр. 73/10), као и резултатима колегијалног оцењивања.

Стога је рад АТС-а јаван. АТС на примерен начин обавештава кориснике својих услуга и друге заинтересоване стране о њиховим правима, обавезама, поступку остваривања права и обавеза, о свом раду и о другим подацима битним за јавност рада и односа са корисницима.

Све информације о раду АТС-а су јавне изузев информација из докумената АТС-а које су у складу са законом, Статутом, Правила акредитације или Правилником о поверљивости означене као поверљиве.

Правилником о поверљивости, АТС је утврдиo документа и податке који се сматрају поверљивим, начин чувања поверљивости, као и поступак у случају повреде правила о чувању поверљивости. Поверљивим се сматрају подаци и информације, укључујући и документа која их садрже, до којих АТС долази обављањем послова у вези са акредитацијом тела за оцењивање усаглашености, осим општих података о акредитованим телима за оцењивање усаглашености и обиму додељених акредитација. Поверљивим се сматрају и они документи и подаци које су надлежни органи прогласили поверљивим.

Запослени у АТС-у, лица из органа и тела АТС-а, као и лица која су уговорно ангажована да обављају одређене послове у име АТС-а, обавезни су да осигурају поверљивост података и информација до којих долазе при обављању послова за АТС и потписују изјаву о поверљивости. У случајевима када постоји законска обавеза да се такви подаци објаве, АТС ће о томе обавестити у писаној форми заинтересоване стране.